Protivínská naučná stezka

Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší
Trasa:
Protivín - naučná stezka "Zelendárky" - Protivín
Celková délka okruhu: 
11,5 km

Naučná stezka (NS) "Zelendárky" se nachází severovýchodně a východně od Protivína a ukazuje množství historických, přírodovědeckých a technických zajímavostí tohoto krajinářsky zajímavého území. Stejný název jako NS má i území "Přírodní památka - Zelendárky", chránící soustavu deseti rybníků, počínaje rybníkem Skopec u osady Medenice a končící Zukáčkem v Podkrčí. Původ obou názvů je zřejmý, jak přírodní památka, tak i NS jsou pojmenovány podle osady Zelendárky, ležící mezi Novou Vsí a Krčí. Kde se vzalo její jméno? Může za to rod Zelendarů, který na Protivínsku působil v l. 1568 - 1615. Osada dostala jméno podle Alberta Zelendara z Prošovic, který byl od r. 1568 úředníkem na Protivínském panství. Další z rodu, Jiřík, se jako protivínský hejtman zasloužil o vybudování většiny rybníků v soustavě mezi Medenicí a Protivínem. Jiřík Zelendar zemřel r. 1615 a je pohřben v Krči, kde má ve zdi kostela sv. Václava náhrobní desku. Na trase je 17 zastavení (z toho 2 na odbočkách). Vlastní okruh 11,5 km začíná v Čačarkách směrem k čistírně odpadních vod (může se jít i obráceně). Po "Čačarkách" následují zastavení: Čistírna odpadních vod - Velká Rabiň - Loupežníci - Švarcenberský rybník - Formanská cesta - Chráněné rostliny a živočichové - Rýžování zlata (2 zastavení) - Hraniční mezník - Mlýn a pila v Podkrčí - Velká voda - Krč - Landstrasse - Pohřebiště z doby bronzové. Odbočky z okruhu jsou do Nové Vsi a Těšínova.
Názvy jednotlivých zastavení vystihují zajímavá místa, památky nebo děje, které se zde staly nebo se stát mohly. Některé se opírají jen o ústní podání, předávaná si řadou generací.
Např. na zastávce "Velká Rabiň" se dozvíme, že rybník byl v provozu již v r. 1489, v r. 1787 byl zrušen a po 200 letech v r. 1987 znovu obnoven. Název "Loupežníci" je podle události z r. 1401, kdy u zdejší samoty došlo k přepadení a oloupení kupců. "Švarcenberský rybník" připomíná pověst o hejtmanu Záhorkovi, který nebral ohledy na majetkové poměry sedláků a za svou krutost byl potrestán alespoň po smrti - noc co noc honí čert hejtmana sem a tam po hrázi rybníka. "Chráněné rostliny a živočichové" uvádí chráněné rostliny, m. j. zástupce orchidejí prstnatce májového, všivce mokřadního, z ohrožených druhů živočichů např. skokana zeleného, rosničky zelené, užovky obojkové, z ptactva kachny - kopřivky obecné, křepelky polní a další ohrožené druhy, vyskytující se na rybnících, v křovinách mezí, břehových porostech, rybničních hrází i okolních lukách. "Rýžování zlata" je dle sejpů v blízkosti osady Pařezí, 2 km těchto "pozůstatků" po rýžování zlata se nalézá na potoce Divišovka. Tabulky na všech zastávkách poskytnou poutavé informace.
Kouzlo NS "Zelendárky" umocňuje nádherná příroda", kterou nás provází. Stačí ujít pár kilometrů od města a octneme se v krajině klidu, jako by se zde spěch doby zastavil se zrcadlícími se hladinami rybníků, s klenbami větví starých stromů na hrázích a při cestách. Uvidíme s citem posazené samoty, zemědělské usedlosti v lukách, ohraničené lesy.

Popis trasy naučné stezky:
Z Protivína - od muzea na náměstí - se vydáme po zelené trase východním a severním směrem do čtvrtě Čačarky. Odtud jdeme po silnici kolem čistírny odpadních vod, pod hrází Rabiňského rybníka k zastavení NS "Velká Rabiň" a za stylovou rybářskou baštou přijdeme k dalšímu zastavení "Loupežníci". Na konci rybníka odbočíme doprava na polní cestu, po které se dostaneme k silničce, rozcestníkům a zastavení "Švarcenberský rybník". Zelené značky nás povedou doleva k Jalovčí, podél lesa - 1 km - k "Formanské cestě" a Zelendárkám a dál po silničce k zastávce "Chráněné rostliny a živočichové" u rozcestí. Zde pokračujeme doprava po polní cestě směřující do lesa a přírodního parku "Písecké hory". Po pohodlné lesní cestě přijdeme k turistickému bodu "Pařezí - u seníku" a zastavení NS "Rýžování zlata". Do Protivína (na náměstí) zbývá 6 km. Pokračujeme rovně, u stavení při cestě a dalšího zastavení (též o rýžování zlata) je odbočka doprava na pěšinu přes louku na cestu a k zastavení "Hraniční mezník" (stojí vedle opracovaného kamene se schwarzenbergským znakem). Okrajem lesa po zachovalé cestě dojdeme k "Mlýnu a pile v Podkrčí". Odtud vede silnička v otevřené krajině, při ní zastavení "Velká voda" a vedle kámen s křížkem (možná na památku dvou utonulých děvčat v rozvodněném Krčském potoku v r. 1888). Na začátku Krče u rozcestníků a zastavení "Krč" doprava a v protisměru opustíme ves po klidné silnici, bývalé zemské cestě, s výhledem na Rabiňský rybník, za ním Myšenec s bílou věží starého kostela. Podle lesíka sejdeme k Švarcenberskému rybníku a zastavení "Landstrasse" u starého mostku nad výpustí rybníka.Vedla přes něho důležitá zemská cesta (spojovala královské město Písek a zámek Hluboká, dále Č. Budějovice a Linec), vybudovaná v 18. století. Od "Lontštróse" (její místní název) po silnici přijdeme ještě k "Pohřebišti z doby bronzové" a po cca l km k začátku okruhu NS. Z Čačarek na protivínské náměstí zbývá 1 km.
Okruh je převážně v rovině nebo jen kratší, mírná stoupání, i délkou je vyhovující pro výlet rodiny.


Poznámka:
Výlet si můžeme prodloužit ještě o 2 odbočky:
1) Od zastavení "Chráněné rostliny a živočichové" pokračovat po silničce stáčející se vlevo do Nové Vsi (v okolí archeologické lokality - mohyly), cca 1 km tam i zpět;
2) Z "Pařezí - u seníku" jít dál rovně po cestě v údolí mezi Čičavou a Ost- rým vrchem do Těšínova (u obce archeologické lokality - mohyly), cca 5 km tam i zpět.


zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer


Obrázek - Protivínská naučná stezka